آبشار و كوه
آبشاری از هندوستان Indian Waterfall

اين هم يک آبشار از هندوستان

 Dudshak arin vesipoutus

Dudshakar Waterfall

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري