آبشار و كوه
زيباست

واقعا كه خدا زيباست و زيبايی را دوست دارد و حيف اگر با ديده شيفته يك خريدار، به اين همه زيبايی نگاه نكنيم..حيف

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري