آبشار و كوه
كليبر - قلعه بابك

منطقه كليبر  يكي از زيباترين و پرجاذبه‌ترين مناطق آذربايجان است كه به واسطه ديدنيهاي طبيعي و تاريخي فراوانش همواره مورد بازديد مسافران است. قلعه‌بابك يكي از اين آثار زيبا و تاريخي است كه در نوبه خود جاي تعريف بسيار دارد ولي آبشار اين مسير نيز در  نوع خود جالب و تاريخي است. اگر در مسير دسترسي به قلعه از محل قالادرسی به سمت قلعه حرکت کنيم با اندکی انحراف به شرق می توان حوض سنگی زرنسا (همسر بابک) و نيز آبشار قلعه‌بابك، موسوم به آبشار شلاله حسرت را مشاهده کرد. در افسانهها آمده است كه که اين حوض با اشک چشمان زرنسا برای فرزندش بوغدای و همسرش بابک، پر شده است. برخی معتقدندکه هر آرزومندی میتواند با انداختن سکه ای در اين حوض که کف آن قابل رويت است به  آرزويش برسد!. البته نميدونم اين قضيه تا چه حد صحت دارد....

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري