آبشار و كوه
زيباييهای دزفول

توی كوههای اطراف دزفول و لالی عجايب طبيعی و مكانهای ناشناخته زيادی وجود دارد كه فقط عشاير آن منطقه از آن باخبرند. اين در ه عظيم با رودی جاری در ته آن يكی از آنهاست. اين عكس به تنهايي، زيبايی و بزرگی اين منطقه را نمی تواند بازگو كند. باور کنيد نگاه کردن به ته دره وحشت آور است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٤ - مجيد اسكندري