آبشار و كوه
آمايش سرزمين

اين هم پيامی است از كانون ديده بانان زمين: اگر ديدگاه حاكم بر ويلا سازي  و گردشگري مناطق كوهستاني تغيير نيابد   بايد تمامي  كوه ها را مسطح و تبديل به اتوبان هاي 6 بانده و پاركينگ هاي وسيع كنيم تاگردشگران بتوانند با ماشين تا لب  بكرترين چشمه! تا لب آخرين آبشار! تا  لب سرچشمه رودخانه ها  بروند و با اين وضعيت آيا چشمه، رودخانه،آبشار و نهايت كوهي باقي خواهد ماند؟

بهترين راه استفاده درست از سرزمين‏- استفاده اصولی از قوانين آمايش سرزمين است. استفاده به نحوی كه امانت دار آيندگان باشيم - نه استفاده بی رويه- استفاده ای در حدود تفرج - نه تجاوز به منابع طبيعي

garmabdar - Fasham

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري