آبشار و كوه
گياهان آبشار

پرسياوشان Adiantum capillus-veneris L.

خصوصيات گياه: جالبه كه گياه زير فقط و فقط در كنار آبشارها و كنار چاههاي قديمي رشد مي‌كند.گياهي زيبا در نقاط مرطوب كنار آبشارها و چشمه‌ها و ديواره چاهها و اماكن سايه دار يافت مي‌شود.

 Adiantum

موارد استفاده:مورد استفاده گياه برگ آن است سابقاً مصارف زيادي براي رفع بيماريهاي سينه داشت. دم كرده آن با مقداري شيريني قند و عسل مورد استفاده است.

براي درمان گريپ، معايب شش حاد و پرنشيت استفاده مي‌شود. شربت پرسياوشان نيز بسيار مفيد است.براي تهيه جوشانده10 گرم پرسياوشان خشك را با هزار گرم آب مي‌جوشانند.

در تايوان برگهاي آن را له كرده و در محل مارگزيدگي ميگذارند.در چين به عنوان تب بر و معالج زرد زخم شهرت دارد.در فيليپين به عنوان معالج بيماريهاي سينه استفاده مي‌شود.

قدرت دارويي پر سياوشان تا 6 ماه باقي ميماند و بعد از آن بي اثر مي‌شود.

محل رويش: دركنار آبشارها چاههاي قديمي

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري