آبشار و كوه
آبشار سرسبز

به دليل وجود رطوبت و نور مطلوب، معمولا در کنار آبشارها مکان بسيار مناسبی جهت رشد انواع گياهان دارويي به وجود آمده است. اين اكوسيستم ويژه بسيار جاي تحقيق و بررسي دارد.

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱ مهر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري