آبشار و كوه
اينجا ايران است سرزمين شگفتي ها

اينجا ايران است

آبشار نمكي بوشهر --- عكس از يوسف صبحاني نسب

آبشار  نمكي بوشهر

*******

دودكش جن! ستونهاي باقيمانده از فرسايش- ماهنشان زنجان

عكس از عليرضا امري كاظمي سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني كشور

ماهنشان زنجان

*****

عكس برگزيده سال

 سنگ عقاب سبلان - عكس از پارسا

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري