آبشار و كوه
گوشه هايي از سرزمين پر گهر، ايران

درياچه زيباي اوان - قزوين - الموت - نيزارهاي بلند اطراف اين درياچه زيبا راكه از چشمه هاي زيرزميني تغذيه مي شود، پوشانده اند.

ghazvin

-----

آستارا - لوندويل - دامنه‌هاي كوه آسپيناس- مسيري جنگلي و بسيار زيبا براي رسيدن به آبشار زيباي لاتون

aspinas

-----

مشهد - چناران - كوه هاي زيباي اخلمد كه پر از فسيلهاي ميليونها سال پيش است.

---------------------------

آبادان - كنار ساحل اروند اين تابلوي بسيار بزرگ نصب شده - جايي كه حداقل روزي 20 كشتي بزرگ دنيا از كنار آن رد مي شوند. روي اين تابلو كه از خاك عراق هم به خوبي قابل رويت است نوشته شده آمريكا هيچ غلطي نمي تواند بكند...

----------------------

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري