آبشار و كوه
ايران و طبيعت

دامنه سبلان - قطور سوئي - مشكين شهر - خردادماه.

Sabalan

------

لرستان - خرم آباد به سمت سپيد دشت. ارديبهشت ماه. به همراه دوست عزيز آقاي جبلي.

Sepid- dasht Lorestan

-------

طبيعت كم نظير ساحل درياچه اروميه. شيرين بلاغ - جنوب درياچه.

orumieh lake

-----

تهران - فشم - آبنيك - در فصل بهار

Tehran - Fasham

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري