آبشار و كوه
تبريك

اونايي كه دلشون هواي شكوفه و گل و بهار نارنج كرده......

اونايي كه دلشون هواي چشمه و دشت و درياچه داره.......

اونايي كه دلشون واسه سكوت دلنشين يه كوه سرسبز و بوي عطر گلهاي آويشن تنگ شده...

يا دوست دارن كنار يه آبشار زيبا دراز بكشن و بازي سنگ و آب رو تماشا كنن.....

همه و همه ...

بهار طبيعت بر همه عاشقان آرامش مبارك باد. 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٥ - مجيد اسكندري